2193 Produktov
Prestup strechou 35-50 o250, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 14090

Prestup strechou 35-50 o250, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €89.13
Koleno o250/350/30, hr. 0.8, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10430

Koleno o250/350/30, hr. 0.8, nerez, trojplášť

Komínové systémy €88.39
Koleno o250/350/15, hr. 0.8, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 21040

Koleno o250/350/15, hr. 0.8, nerez, trojplášť

Komínové systémy €88.39
Rúra o200/300/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10505

Rúra o200/300/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €88.08
Komínové ústie o300/400, hr. 0.8, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 20935

Komínové ústie o300/400, hr. 0.8, nerez, trojplášť

Komínové systémy €87.95
Sopúch 130x320/45 (o200), hr. 0.6, nerez, ovál
OBJ.Č. 21159

Sopúch 130x320/45 (o200), hr. 0.6, nerez, ovál

Komínové systémy €87.61
Prestup strechou 20-35 o300, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10479

Prestup strechou 20-35 o300, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €86.24
Koleno o180/280/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť, s tesnením
OBJ.Č. 17488

Koleno o180/280/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť, s tesnením

Komínové systémy €85.56
Sopúch o140/240/90, hr. 0.5, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 14382

Sopúch o140/240/90, hr. 0.5, nerez, trojplášť

Komínové systémy €84.86
Koleno o180/280/45, hr. 1.0, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 23206

Koleno o180/280/45, hr. 1.0, nerez, trojplášť

Komínové systémy €84.31
Koleno o200/300/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10429

Koleno o200/300/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €84.17
Koleno o250/350/45, hr. 0.8, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10431

Koleno o250/350/45, hr. 0.8, nerez, trojplášť

Komínové systémy €84.01
Rúra o160/260/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 14385

Rúra o160/260/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €83.81
Päta nástavca o250/350, hr. 0.8, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10489

Päta nástavca o250/350, hr. 0.8, nerez, trojplášť

Komínové systémy €83.36
Konzola nastaviteľná 200-300 o300, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 19949

Konzola nastaviteľná 200-300 o300, nerez, trojplášť

Komínové systémy €83.04
Sopúch o150/250/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10521

Sopúch o150/250/90, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €82.41
Rúra o180/280/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 10502

Rúra o180/280/1000, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €82.04
Prestup strechou 20-35 o280, hr. 0.6, nerez, trojplášť
OBJ.Č. 14092

Prestup strechou 20-35 o280, hr. 0.6, nerez, trojplášť

Komínové systémy €81.26